Det är Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt, och Niels Lynöe, professor i medicinsk etik, som i ett brev uppmärksammar rådet på forskning kring självmord hos patienter som fått besked om cancer eller annan svår sjukdom.

De menar att självmordsfrekvensen hos denna grupp skulle kunna minska om information och erbjudande av sedering i livets slutskede vore tydligare.

I brevet skriver författarna att det i dag finns palliativa läkare som är restriktiva med att erbjuda sederings före de två sista dygnen, något som kan kopplas till dagens otydliga lagstiftning. Inleds sederingen tidigare än så, kan livet förkortas för patienten, vilket kan  uppfattas som dråp eller mord  i en åklagares ögon.

Madeleine Leijonhufvud och Niels Lynöe vill att rådet utreder möjligheten till en ändrad lagstiftning så att sjukvårdspersonal öppet kan informera patienter som riskerar att möta stort lidande i livets slutskede om sedering.