Bland det som behöver analyseras är till exempel hur bestämmelserna om fastställande av faderskap, moderskap och föräldraskap passar in på de nya situationer som kan uppstå.

Flera av remissinstanserna på betänkandet Ändrad könstillhörighet – förslag till ny lag (SOU 2007:16) påpekade att konsekvenserna måste utredas ytterligare, för utan krav på sterilisering kan en person bli förälder i sin nya könsidentitet genom att använda sina könsceller eller könsorgan från sin tidigare könstillhörighet.

Annan lagstiftning som kopplar vissa rättigheter och skyldigheter kan också komma att behöva ändras, till exempel lagar om ekonomiska förmåner vid graviditet och föräldraskap.

För att en trygg och rättssäker situation ska kunna garanteras familjerna måste enligt regeringen alla förändringar i de andra lagarna vara gjorda när kravet på sterilisering avskaffas – inte minst för de barn som föds med en eller två genetiska föräldrar som ändrat könstillhörighet .

Det var i april i år som regeringen beslutade att kravet på sterilisering vid könsbyte ska avskaffas. Ändringarna i övrig lagstiftning bör enligt regeringen kunna träda i kraft den första juli nästa år.