I dag står det i hälso- och sjukvårdslagen att högsta avgiftsbelopp för slutenvård är 80 kr för varje vårddag.

I ett förslag till lagändring föreslår regeringen att avgiften i stället knyts till prisbasbeloppet och därmed kan det högsta möjliga beloppet öka från år till år.

För nästa år skulle det innebära att sjukhusvård kommer att kosta 100 kronor per dygn.