Många som har stora behov och behöver mycket stöd får inte det i dag. Socialstyrelsen anser därför att psykiatrin och socialtjänsten behöver samarbeta mer. Samtidigt måste kommunernas uppsökande och informerande arbete utvecklas vidare. Det skriver Socialstyrelsen i rapporten Att nå personer med psykisk ohälsa.

Kunskapsstöd behövs 

Avsikten är att personer med psykisk ohälsa som har stora behov av hjälp och stöd ska nås av den hjälp de behöver och har rätt till.

Under 2007-2009 drev Socialstyrelsen, på uppdrag av Nationell psykiatrisamordning, ett nationellt projekt:  Inventeringar, uppsökande och informerande verksamhet. I den nu aktuella rapporten beskrivs det uppsökande och informerande arbetet utifrån lagstiftarens intentioner och lokalt utvecklingsarbete. Några exempel på sådana ges också.

Ett kunskapsstöd som socialtjänsten och psykiatrin kan använda lokalt ska också tas fram.