Med Vägledning om läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel vill Socialstyrelsen ge vården stöd så att patienternas läkemedelsbehandling blir säkrare. Vägledningen är skapad för patienter som är 75 år eller äldre och som har fem eller fler läkemedel ordinerade. Den kan också användas för andra patienter som har misstänkta eller konstaterade läkemedelsrelaterade problem.

Kommunikation nödvändig

Socialstyrelsen påpekar att huvudman och vårdgivare ofta skiftar när det gäller äldre och att samverkan ställer höga krav på rutiner, tydlighet och informationsöverföring. Då till exempel både specialistkliniker, vårdcentral, hemsjukvård, särskilda boenden och övrig hälso- och sjukvård kan vara involverade, är det viktigt att kommunikationen kring patientens vård, behandling och uppföljning fungerar. Likaså måste ansvarsfördelningen vara tydlig.