Ett besök på akuten tar i snitt 2 timmar och 10 minuter i Norrbottens landsting. Snittiden i Uppsala är 3 timmar och 40 minuter. Men det är inte ovanligt att patienterna få tillbringa många timmar i väntan på vård.

Socialstyrelsen har kartlagt väntetiderna för vuxna på akutmottagningarna vid landets sjukhus första halvåret 2012. Resultatet visar att inget landsting klarar att leva upp till den gräns på max fyra timmars väntan som de flesta har som mål. Mellan 15 och 44 procent av besöken överskrider den tidsgränsen.

Väntetider ska rapporteras varje månad

– Det ska inte behöva vara så här stora skillnader över landet. Jämförelserna visar att det finns utrymme för flera landsting att korta sina väntetider. Lång väntan kan innebära medicinska risker och det är viktigt att följa utvecklingen noga, säger Mats Granberg, utredare på Socialstyrelsen.

Därför är Socialstyrelsens målsättning att landstingen från 2014 ska rapportera in sina väntetider månadsvis.

Äldre får vänta längre

Problem med joursystem och läkarbemanning, överbeläggningar på sjukhusens vårdavdelningar och stor tillströmning av patienter med lindriga åkommor är de vanligaste orsakerna bakom långa väntetider enligt landstingen själva.

Utvärderingen visar också att patienter över 80 år i snitt vistas ungefär 20 minuter längre än andra åldersgrupper på akuten. På Södersjukhuset i Stockholm tar ett genomsnittligt akutbesök för en person över 80 år nästan fem timmar.

Fler borde införa snabbspår

– De äldre bedöms av läkare tidigare än andra men blir kvar på akuterna längst, trots att de flesta sen ändå måste läggas in på sjukhuset för fortsatt vård. En fjärdedel av akutmottagningarna har på senare år infört snabbspår för de mest sjuka äldre så att de direkt kan slussas till rätt plats inom vården. Fler sjukhus borde följa deras exempel, säger Mats Granberg.

Tre av fyra akutmottagningar har i dag snabbspår för stroke, höftfraktur och hjärtinfarkt.