Socialstyrelsens nationella riktlinjer är ett kunskapsstöd för vårdgivare som ska ge vägledning om olika behandlingar och metoder. Nu har Riksrevisionen granskat om riktlinjerna främjar en vård som sätter patienten i centrum.

För lite inflytande

Granskningen visar att flera av de nationella riktlinjerna saknar viktiga dimensioner av patientperspektivet.

Av totalt 2 700 rekommendationer till vården är det endast tolv som syftar till att göra vården mer tillgänglig för patienterna. Patient- och brukarföreträdare har för lågt inflytande i arbetet med riktlinjerna och därför saknas deras kunskap, enligt Riksrevisionen.

Stora brister i Sverige

– Forskning visar att en vård som sätter patienten i centrum leder till bättre vårdresultat och minskade kostnader för samhället. Samtidigt finns det undersökningar som visar att Sverige i jämförelse med andra länder uppvisar stora brister i det avseendet. Det är därför viktigt att utveckla arbetet med de nationella riktlinjerna så att staten mer effektivt kan använda dem som ett sätt att främja ett patientperspektiv i vården, säger riksrevisorn Gudrun Antemar.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla en arbetsmetod för hur patientperspektivet ska lyftas fram mer.