Det finns en stark koppling mellan inflammation i hjärnan och icke-motoriska symtom som trötthet och depression hos personer med Parkinsons sjukdom.

En studie vid Lunds universitet visar att livskvaliteten hos de drabbade påverkas lika mycket av depression, trötthet och nedsatt tankeförmåga som av svårigheten att röra sig.

Forskarna har tittat på nivåskillnader av inflammatoriska markörer i ryggvätskan hos både friska och personer med Parkinsons sjukdom. Studierna visade att de parkinsonsjuka som hade den högsta inflammatoriska aktiviteten var de som också var mest drabbade av depression, trötthet och kognitiv nedsättning.

Orsakssamband ska undersökas

Nu kommer forskarna att undersöka orsakssambanden mellan inflammation och särskilda symtom. Resultaten är mycket intressanta, enligt forskargruppsledaren Oskar Hansson, men än är det för tidigt att rekommendera inflammatoriska läkemedel vid Parkinsons sjukdom.

Försteförfattare till studien är Oskar Hansson, ST-läkare, med dr och post doc vid Lunds universitet.