Inför en forskningsstudie om förmaksflimmer skickade Karolinska institutet och Stockholms läns landsting kallelser till personer i 75-årsåldern. Kallelserna utgick i tre omgångar varav den sista formulerades med fet stil, versaler och flera utropstecken.

Eftersom detta uppfattades som hotfullt och obehagligt anmäldes ärendet till Datainspektionen. Nu har myndigheten prövat om agerandet stred mot personuppgiftslagen.

Inspektionen konstaterar att personuppgifterna inhämtats från Statistiska Centralbyrån och att det har funnits ett etikgodkännande av en prövningsnämnd. På utskicken framgår också att man kan välja att inte delta i studien och att det då bara är att utebli från den kallade tiden.

Trots det menar DI att utskicken utformats och upprepats på ett sätt som uppfattats som påtvingande. I etikansökan stod heller inget om att kallelser skulle skickas ut upprepade gånger. Därmed har hantering av uppgifterna inte heller varit laglig, enligt DI.

DI förutsätter att Karolinska universitetssjukhuset, som har huvudansvaret, vidtar åtgärder för att se till att liknande utskick i framtiden är förenliga med vad som är lagligt.