– Patienterna skrivs ut innan man har hunnit få koll på medicinering och planering av den fortsatta vården. Det innebär en allvarlig risk för den stora gruppen multisjuka patienter, säger Pia Friberg, som är en av två medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Umeå kommun.

Fick inte syrgas

Nyligen avled en kvinna som inte hade fått syrgas ordinerat i god tid innan hon skrevs ut från ortopedkliniken till ett kommunalt korttidsboende. Detta trots att hon fick syrgas under hela vårdtiden på ortopeden.

– Kvinnan borde inte ha skrivits ut från sjukhuset innan man hade sett till att korttidsboendet hade fått syrgaskoncentrator från lungkliniken, säger Pia Friberg.

Korttidsboendet hade bara syrgas i tuber för akut bruk. De tog slut och patientens tillstånd försämrades. Hon lades in på kardiologiska kliniken på sjukhuset, men avled där.

Lex Maria-anmälan

Pia Friberg Lex Maria-anmälde händelsen, men sjukhuset har valt att inte göra någon anmälan eftersom man anser att det inte går att slå fast att kvinnan dog till följd av detta.

Förra veckan kom svaret på anmälan från IVO, Inspektionen för vård och omsorg. De konstaterar kortfattat att vårdgivaren fullgjort sina utredningsskyldigheter och vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög patientsäkerhet.

Det är inget bra svar, tycker Pia Friberg, som menar att det är stor risk för att liknande allvarliga händelser inträffar igen eftersom Norrlands universitetssjukhus fortsätter skriva ut patienter till hemmet eller till korttidsboende trots att de inte är färdigutredda eller har fått nödvändiga läkemedel utskrivna.

Efterlyser en helhetssyn

– Vårdtiderna på sjukhusen blir allt kortare och det gör att man aldrig hinner få en helhetsbild av de här multisjuka patienterna. Följden blir att de åker in och ut på sjukhuset hela tiden på grund av bristande kontinuitet och att planering inte är systematisk, säger Pia Friberg.

Hon efterlyser nu en helhetssyn på de äldre multisjuka i stället för de ständiga akuta insatserna.