Antibiotikaresistenta tarmbakterier av typen Escherichia coli har blivit allt vanligare utomlands på senare år. I de fall som tidigare funnits i Sverige har patienterna smittats i samband med resa eller vård utomlands.

Hade sepsis

Men nu har ett fall för första gången upptäckts där patienten inte har varit utomlands före insjuknandet, skriver specialistläkare från Helsingborg och Uppsala i Läkartidningen.

Det gäller en man född på 20-talet som vid upprepade tillfällen kom till lasarettet i Helsingborg under hösten 2012 på grund av sepsis. Efter att odlingar tagits vid flera tillfällen konstaterades att mannen bar på bakterier som var resistenta mot antibiotikagruppen karbapenemer.

Spritt sig på boendet

Smittskydd Skåne och enheten för vårdhygien på Helsingborgs lasarett tog initiativ till smittspårning. Personer som delat rum med patienten på lasarettet och personer på patientens vårdboende screenades och det visade sig att ytterligare en person på boendet bar på samma bakteriestam. Något som talar för en spridning inom vården.

För att förhindra utbrott på sjukhus och vårdinstitutioner argumenterar specialistläkarna för vikten av att följa de vårdhygieniska riktlinjerna. För att fördröja ökningen av bakterierna krävs också en allt restriktivare användning av karbapenemer, anser läkarna.