Att sova sämre hör till åldrandet. Lägg där till sjuklighet, stora livshändelser och nedsatt fysisk förmåga så har du grogrunden för sömnproblem som i förlängningen kan leda till depression, nedsatt immunförsvar och fallskador.

Men sjuksköterskor kan göra mycket för att förbättra äldres sömn, utan att ta till mediciner. Det visar forskande sjuksköterskan Amanda Hellströms avhandling som hon disputerar med vid Lunds universitet på tisdagen.

Viktigt att få klura

En del av resultatet tycker hon själv är extra intressant.

– Att sociala och intellektuella aktiviteter är gynnsamt för sömnen. Men det är viktigt att de äldre utmanas lite mer. Det kanske inte bara räcker med ett samtal utan det behövs lite mer problemlösning för att det ska påverka sömnen positivt, säger hon.

Mer forskning behövs

Amanda Hellström konstaterar också i sin systematiska litteraturstudie att det finns många framforskade åtgärder för bättre sömn hos äldre, som att minska stillsittandet och tiden i sängen under dagen. Men det mesta saknar evidens och eftersom vårdens arbete ska bygga på vetenskaplig grund behövs det mer forskning på området.

Vad tycker du att vårdpersonal på äldreboenden skulle kunna börja jobba med nu direkt för att förbättra de gamlas sömn?

– Börja med det som är grunden för bra sömn: att skapa god sömnmiljö, se över rumstemperatur, ljud och ljus. Se till att sängen är bekväm och se över hur mycket de äldre sover på dagen.