Sjuksköterskan Caroline Stridsman har  analyserat data från 2007 i den epidemiologiska befolkningsstudien Obstruktiv lungsjukdom i norra Sverige, och intervjuat personer med kol om deras upplevelse av välbefinnande och erfarenheter av att leva med fatigue.

Påverkar hälsan

Redan vid lindriga spirometriska värden samtidigt med luftvägssymtom kan en person uppleva fatigue i högre grad än en kontrollgrupp i befolkningen. Många av de intervjuade såg dock symtomet både som en konsekvens av kol och av andra faktorer, till exempel hög ålder.

Graden av fatigue påverkade den fysiska och psykiska hälsan både i kol-gruppen och i en kontrollgrupp i befolkningen. Men vid jämförelse hade kol-gruppen sämre fysisk hälsa.

Viktigt mäta fatigue

– Ökad fatigue är kopplad till ökad dödlighet. Det är viktigt att personal i vården tar upp och talar med patienterna om fatigue och även mäter graden, säger sjuksköterskan Caroline Stridsman.

Caroline Stridsman försvarade sin avhandling "Att leva med kroniskt obstuktiv lungsjukdom. Med fokus på fatigue, hälsa och välbefinnande" i förra veckan.

Hon blev därmed först ut från den forskarskola för medellånga vårdutbildningar som Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landstings startade 2010.