Undersköterskor och vårdbiträden som jobbar med äldre är relativt tillfreds med sitt arbete. Mötet med de gamla och deras anhöriga överbrygger påfrestningarna i jobbet.

Att få tid att ge vårdtagaren vård utifrån dennes behov är det viktigaste för tillfredställelsen. Det är också viktigt med ett bra vårdklimat och en stödjande organisation med positivt ledarskap.

Anneli Orrung Wallin, specialistsjuksköterska i vård av äldre, lyfter i sin dagsfärska avhandling faktorer som får personalen att känna sig nöjd med sitt arbete.

–Det är viktigt att jobba preventivt och bygga upp en hållbar modell för det som faktiskt fungerar för personalen, säger hon.

Vårdbiträden och undersköterskor är allt mer utlämnade till sig själva när sjuksköterskorna på dagens äldre- och omsorgsboenden arbetar mer konsultinriktat. Då behöver sjuksköterskorna ha ett tydligt mandat för att leda och utveckla vården. Otydligt och delat ledarskap mellan enhetschefer och sjuksköterskorna är ett vanligt problem.

Mest utsatta bland undersköterskor och vårdbiträden är de som arbetar natt eller på demensboenden.