Kombinationsprogrammet som presenteras i Socialstyrelsens kunskapsöversikt Effekter av stöd till anhöriga som vårdar äldre med demenssjukdom bygger på tillgänglig forskning.

Stödet till de anhöriga följer en strukturerad form med åtta till tio träffar under ett halvt års tid som leds av utbildade personer. Träffarna följer teman som sjukdomen, möjligheter till stöd av socialtjänst och sjukvård och bemötande.

De anhöriga får också konkret träning i att hantera svåra situationer och beteendeförändringar hos den äldre med demenssjukdom. De får också psykosocialt stöd i form av till exempel emotionellt stöd, rådgivning och hjälp att hantera stress.