Sedan beställningssystemet för dosläkemedel Pascal infördes för snart ett år sedan har det utsatts för massiv kritik från stora delar av vården.

Medicinskt ansvariga sjuksköterskor, enskilda sjuksköterskor, och chefläkare i flera landsting har gjort lex Maria-anmälningar och påtalat att det finns stora brister som hotar patientsäkerheten.

Mediciner kommer inte fram

Bland annat gjorde en öppenvårdsmottagning för personer med psykossjukdom på Sahlgrenska universitetssjukhuset en lex Maria-anmälan i somras. I anmälan beskrevs problem med leveranser och beställningar som gör att mediciner inte kommer fram i tid, eller överhuvudtaget. Vid ett flertal tillfällen har mediciner skickats till fel adress. Det finns risk för att patienter återfaller i psykossjukdom på grund av att de inte får sin medicin, stod det i anmälan.

Precis det hände en man med schizofreni i Göteborg när leveransen av mediciner avbröts under fem dagar på grund av brister i Pascal. Patienten var insatt på Clozapin sedan tio år och hade under den tiden varit psykosfri. På grund av uppehållet i medicineringen återinsjuknade mannen i psykos och återföll i alkoholmissbruk. Det ledde till flera inläggningar i slutenvården och sjukskrivning.

Skärpt uppmärksamhet

Medicinen fanns inte på dosapoteket på grund av ett systemfel i Pascal. Beslutet att avvakta och göra uppehåll i medicineringen togs indirekt av apoteket som inte kontaktade vårdgivaren.

Ärendet lex Maria-anmäldes och Socialstyrelsen skriver i sitt beslut att man ser mycket allvarligt på det inträffade och uppmanar till fortsatt skärpt uppmärksamhet när det gäller brister i Pascal.

Diarienummer 9.3.1-63581/2012