Två stora händelser samma dag. De nyblivna sjuksköterskorna Lisa Gustavsson och Linda Karlsson är omtumlade, först sjuksköterskeexamen på Mittuniversitetet i Östersund och sedan pris för bästa c-uppsats. Omvälvande och jätteroligt, säger de båda två.

De har i sin uppsats visat att olika faktorer i sjuksköterskors arbetsmiljö påverkar patienten. Uppsatsen bygger på litteraturstudier och slutsatserna är att underbemanning, när sjuksköterskor gör arbete som inte kräver sjuksköterskekompetens, bristande kunskap och erfarenhet samt avbrott i arbetet påverkar patientsäkerheten negativt. Hög arbetsbelastning för med sig övertidsarbete, ökad trötthet och bristande avvikelsehantering som i sin tur hotar patientsäkerheten.

Nu är de själva sjuksköterskor och ska arbeta "på riktigt". De har värdefull kunskap med sig om hur de själva kan göra ett bra jobb för en så säker vård för patienten som möjligt. På frågan om hur de ska använda sig av den kunskapen uppsatsarbetet har gett, svarar Lisa att hon kommer att verka för en god arbetsmiljö.

- För att kunna hjälpa människor måste vi ta hand om oss själva också.

Linda håller med och betonar vikten av att anmäla fel och brister för att förebygga fler fel.