För närvarande håller Socialstyrelsens på att se över och utveckla hälso- och sjukvårdens tillgänglighet. Tanken är att man på sikt ska ta fram en övergripande modell för att mäta väntetider och ledtider i vården. 

Stuprörseffekt

I en delrapport som berör patientgruppen äldre multisjuka lyfter myndigheten fram en rad problem, bland annat svårigheten att samordna olika vårdinsatser för patienterna.

– Som vården och omsorgen för närvarande är utformad blir ansvaret splittrat mellan olika vård- och omsorgsnivåer samt mellan huvudmännen. Det leder till vad som brukar kallas ett ”stuprörstänkande” och resultatet blir ofta att de äldre multisjuka får omfattande insatser utan att det sker någon långsiktigt hållbar uppföljning och samplanering, säger Marie Hanning, utredare på Socialstyrelsen.

Utvecklar modell för att mäta ledtider

Tidigare har Socialstyrelsen arbetat fram en modell för att följa cancerpatienters väg igenom vårdapparaten. En av frågorna i den här delrapporten har därför varit om denna modell även kan tillämpas på äldre multisjuka.

Men eftersom en multisjuk äldre persons väg inte följer samma linje med en början och ett slut som en patient med endast en diagnos, avfärdar Socialstyrelsen den tanken.

För att läsa rapporten, se länk till höger.