Antalet barn som drabbas av uppgivenhetssyndrom, i medier omnämnda som "apatiska flyktingbarn", har minskat sedan 2006. Men enligt Socialstyrelsen förekommer syndromet fortfarande.

30 till 70 barn berörs

Myndigheten uppskattar att det i dag finns mellan 30 – 70 barn i Sverige som har utvecklat, eller löper risk att utveckla, symtom som förlorad motorik, kommunikation och oförmåga att äta och klä sig.

Därför publiceras nu nya råd för hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och psykiatrin om hur uppgivenhetssyndrom ska bemötas. Vägledningen har fokus på hur berörda parter ska samverka för att ge barnen rätt psykosocialt stöd, förebyggande insatser och vård.

– Uppgivenhetssyndrom involverar flera olika delar av samhället och kräver samlade insatser av skilda yrkesgrupper och sektorer för att vara framgångsrika. Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är skyldiga att samverka för barnets bästa, säger Elis Envall, ansvarig utredare på Socialstyrelsen.

Vård i hemlandet ska undersökas

Socialstyrelsen pekar också på vikten av tidig upptäckt och diagnostisering, att alltid erbjuda hälsoundersökningar med tolk,  samt att undersöka möjligheterna till fortsatt vård i hemlandet i de fall då avvisning blir aktuellt.

För att läsa Socialstyrelsens vägledning, se länk till höger.