Anhöriga till en patient i psykiatrin klagade till Socialstyrelsen över att de inte fick veta att den svårt sjuka kvinnan hade fått ett rep med sig hem på permissionen. Repet hade hon haft med sig till sjukhuset. Enligt journalen hade det omhändertagits och förvarats i ett låst skåp under vårdtiden.

De anhöriga hade inte heller fått reda på att kvinnan hade gjort ett självmordsförsök på avdelningen.

Patienten hade en allvarlig psykisk sjukdom och en aktuell svår symtombild som gjorde att man planerade för ECT, elektrokonklusiv behandling. På avdelningen hade hon tillsynsgrad 1 som bland annat innebar behov av stöd eftersom det fanns risk att hon skulle skada sig eller inte kunde orientera sig.

Det hade de anhöriga fått reda på och de var ombedda att se till henne under permissionen. Däremot informerade den ansvariga läkaren aldrig om kvinnans självmordsförsök. Socialstyrelsen anser att det inte är förenligt med god och säker vård att anhöriga ska ansvara för ordinerad tillsyn av en allvarligt psykiskt sjuk patient.

(Dnr. 9.2-51638/2012)