Den 30 januari 2011 hittades 23-årige Emil Linell död i sin lägenhet. En sjuksköterskan som tog emot larmet på SOS Alarm åtalades för grovt vållande till annans död. Han friades i tingsrätten. Men målet överklagades och i måndags inleddes nya förhandlingar i Svea hovrätt i Stockholm.

Under hela den tid som den juridiska processen pågått har Socialstyrelsen utrett ärendet. Och i dag meddelar myndigheten att den nu vänt sig till hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsnämnd, Hsan, med en begäran om att SOS-sjuksköterskans legitimation ska återkallas.

– Vi anser att sjuksköterskan har gjort ett allvarligt avsteg från de rutiner och riktlinjer han var skyldig att följa, och han skaffade sig inte ett tillräckligt underlag för att göra en korrekt bedömning av den hjälpsökandes tillstånd och behov av ambulanstransport, säger Socialstyrelsens utredare Marie Hansson.

Socialstyrelsen anser att sjuksköterskan var grovt oskicklig i sin yrkesutövning i samband med händelsen. Upprepade gånger sökte den unge Emil Linell hjälp. Han uppgav att han inte kunde andas och därför behövde en ambulans.

Enligt myndighetens bedömning följde sjuksköterskan inte aktuella rutiner och riktlinjer då han varken under, mellan eller efter samtalen med den hjälpsökande använde sig av det beslutsstöd som arbetsgivaren tillhandahöll. Av Socialstyrelsens utredning framgår också att sjuksköterskan visat bristande förmåga att lyssna, kommunicera och ställa relevanta frågor.

– Socialstyrelsen anser att sjuksköterskan borde ha skickat en ambulans med högsta prioritet utifrån de symtom som patienten beskrev, säger Marie Hansson.

I SOS Alarms databas för medicinska avvikelser finns ytterligare en händelse där den kritiserade sjuksköterskan inte skickat ambulans. I efterhand gjorde arbetsgivaren bedömningen att han inte heller vid detta tillfälle hade säkerställt vitala parametrar hos den som sökte hjälp. Ett nytt larm kom 36 timmar senare och ledde till att en ambulans skickades. Patienten avled i hemmet trots akuta insatser från ambulanspersonalen.

Socialstyrelsen yrkar i första hand på Hsan återkallar sjuksköterskans legitimation, i andra hand på att Hsan beslutar om en treårig prövotid.