Läkemedelsverket har tillsammans med Karolinska institutet gjort en jämförande registerstudie mellan 3,3 miljoner vaccinerade och 2,5 miljoner ovaccinerade svenskar i sju landsting/regioner.

De ville dels ta reda på om det fanns en ökad risk att drabbas av narkolepsi bland vuxna och dels få klarhet i om det fanns en risk att drabbas av andra neurologiska eller autoimmuna sjukdomar för dem som vaccinerades mot svininfluensan, med Pandemrix.

Risken avtar med ålder

Resultaten visar att risken att drabbas av narkolepsi avtog tydligt med ålder. Den trefaldigt ökade risken för barn att drabbas var något lägre än vad tidigare studier har visat. Där har man kommit fram till att risken kunde vara mellan fyra och sju gånger högre.

  • För barn och ungdomar var risken trefaldigad.
  • För unga vuxna (21-30 år) var risken fördubblad.
  • För vuxna (31-40 år) är riskökningen inte säkerställd.
  • För äldre (över 41 år) fanns ingen riskökning.

Ingen ökad risk för andra sjukdomar

När det gäller övriga sjukdomar så ger studien inte belägg för att Pandemrix skulle ha orsakat en ökad risk för att drabbas av neurologiska eller autoimmuna sjukdomar. Risktalen varierar, men den samlade bilden är att det handlar om mycket små riskökningar som kan förklaras av andra samband och felkällor.

Studien omfattade perioden 1 oktober 2009 till 31 december 2011.