De 166 som anser att ersättningssystemet måste ändras har god inblick. De arbetar eller har arbetat i psykiatrin eller är brukare, forskare, medlemmar i yrkesorganisationer och anställda på vårdenheter som samarbetar med psykiatrin.

– Det handlar bara om att få in pengar. Även om patienterna kommer färdigutredda till oss för till exempel samtalsbehandling måste vi börja med en basutredning. De ska alla gå samma väg innan de får det de kom för, om de någonsin får det på grund av väntetiderna, säger sjuksköterskan Vilma Keränen, en av undertecknarna.

När hon började i psykiatrin för tolv år sedan försökte personalen skapa en vård runt patienten som var anpassad just för den individen. Så ser det inte ut i dag.

– Det är grymt tråkigt att det ha blivit så här. Varför har ingen lyssnat på dem som faktiskt jobbar i detta? Vi hade kunnat säga att det här systemet aldrig skulle fungera så fort vi hade fått se det på pränt. De som sitter och beslutar hur vi ska jobba verkar inte ha någon koll, säger Vilma Keränen.

Bland exemplen på hur dagens ersättningssystem med sitt detaljerade poängsystem försämrar psykiatrin som undertecknarna radar upp finns:

  • Systemet ger ingen ersättning för uppsökande arbete som därför måste prioriteras ner. Psykiatrin kan inte uppfylla sitt samhällsansvar att på ett tidigt stadium fånga upp och erbjuda hjälp åt personer med psykisk störning och deras familjer.
  • Stödet till anhöriga försvåras till exempel av att det inte utgår ersättning för att ha telefonkontakt med patientens anhöriga vilket i många fall kan vara enklare än besök på mottagningen.
  • Ekonomistyrningen främjar begränsade, ofta manualstyrda, insatser trots att forskning visat att behandlarens kompetens och patientens individuella behov och problematik spelar större roll för behandlingsresultatet.
  • Läkarbesök premieras ekonomiskt på bekostnad av andra professioners insatser. Patienter måste komma på personligt läkarbesök för sådant som tidigare löstes per telefon, till exempel receptförnyelse.
  • Nybesök premieras ekonomiskt, samtidigt som det är välbekant att psykiatrins patientgrupper behöver kontinuitet och uthållighet över lång tid. Detta leder till orimligt långa väntetider för återbesök.
  • Ersättningssystemet försvårar den samverkan med andra myndigheter, till exempel socialtjänsten, som är helt nödvändig inom psykiatrin

Undertecknarna av uppropet har ingen färdig gemensam modell, men anser att de är skyldiga att säga ifrån om missförhållandena och de kräver att ersättningssystemet förändras innan det ställer till ännu mer skada.

"Personal-, patient- och anhörigföreträdare måste bjudas in att ge sina erfarenheter och bli verkligt delaktiga i arbetet att utveckla den psykiatriska vården. Det är dags att lyssna på erfarenheterna från psykiatrins vardag!", skriver debattörerna.