Skolsköterskan själv säger att flickan mådde mycket dåligt på grund av en vårdnadstvist mellan föräldrarna och att hon bara hade flickans bästa för ögonen när hon inte berättade för föräldrarna om samtalen. Det skriver Dagens juridik.

Vårdnadstvisten var mycket infekterad och efter att ha haft flera samtal med den tioåriga flickan under nästan ett års tid valde skolsköterskan att kontakta socialtjänsten.

När pappan fick kännedom om samtalen valde han att göra en JO-anmälan där han skriver att han aldrig informerats om samtalen eller vad som framkommit i dem. Om han fått information hade anmälan till socialtjänsten inte behövt göras, framhåller han.

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar sjuksköterskan både för att ha hållit samtalen med flickan utan föräldrarnas medgivande och för att hon inte i efterhand informerade föräldrarna. Med hänsyn till elevens låga ålder skulle samtalen bara hållits om vårdnadshavarna hade gett sitt samtycke.

Enligt JO fanns det inte utrymme enligt sekretesslagen att undanhålla uppgifter från föräldrarna. Den bestämmelsen kan bara tillämpas om det kan antas att barnet skulle lida betydande psykiska eller fysiska men om uppgifterna röjs för vårdnadshavaren.  Så var det inte i det här fallet, enligt JO.