Många äldre vårdas på sjukhus på grund av felaktig läkemedelsbehandling, vårdskador eller åkommor som öppenvården skulle kunna sköta. Det leder till stora kostnader för samhället och till lidande för de drabbade, och de senaste åren har särskilda resurser satsats på vården av sköra äldre. Bland annat genom den statliga satsningen Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre.

Sköra äldre har komplexa behov 

Theresa Larsen, en av författarna till en rapport om varför sköra äldre vårdas på sjukhus i onödan, konstaterar att dagens sjukvård är organiserad utifrån enskilda diagnoser. Trots att sköra äldre har komplexa och sammansatta behov som kräver både geriatrisk specialistkompetens och långtgående samordning mellan olika vårdgivare.

Felriktade insatser

Beslut om vård och omsorg för multisjuka äldre grundar sig mer på resultat av insatser riktade mot yngre patienter med en diagnos, än på kunskap om de äldres verkliga vårdbehov.

– Det är inte säkert att insatser och behandlingar som utvecklats på yngre patienter också fungerar för äldre som kanske både lider av en demenssjukdom och ytterligare fyra, fem kroniska sjukdomstillstånd, säger Theresa Larsen.

Rapporten Onödig slutenvård av sköra äldre har tagits fram av FoU i väst.