Fler och fler vårdas på sjukhus på grund av skador som de har fått – på sjukhuset. Det visar Socialstyrelsens årliga rapport om orsaker till sjukhusvård på grund av skador.

På tio år har antalet nästan fördubblats.

Fler skador rapporteras

Men det är ändå inte säkert att det beror på att vården orsakar fler skador i dag jämfört med tidigare. Det kan också bero på att fler skador upptäcks och behandlas.

I en kommentar skriver Socialstyrelsen att det ökade antalet komplikationer troligen beror på en ökad rapporteringsbenägenhet som kan ha sin grund i ett ökat kvalitetstänkande inom sjukvården.

Fler skador anmäls

Det finns även andra siffror som pekar åt samma håll. Patientförsäkringen Löf fick förra året in 12 900 anmälningar om vårdskador från patienter och anhöriga. Från att ha legat på omkring 9 000 fall per år under 2000-talets första decennium har antalet anmälningar ökat kraftigt sedan 2010.

Hos Patientförsäkringen tror man att det främst beror på den nya patientsäkerhetslagen. Lagen innebär att vården måste upplysa patienter och närstående om vart de ska vända sig när de har råkat ut för en vårdskada. Det kan ha betydelse för att anmälningarna blivit fler.

Infektioner vanligaste skadan

En undersökning som gjorts av SKL, Sveriges kommuner och landsting, visar att 14 procent av patienterna drabbas av skador i vården. 3 900 journaler från sjukhus i hela Sverige granskades under en tremånadersperiod.

Det vanligaste var vårdrelaterade infektioner som stod för 40 procent av skadorna. Därefter kom läkemedelsrelaterade skador med 12 procent och kirurgiska skador med 11 procent.

Mörkertalet stort

Trots att allt mer rapporteras är mörkertalet fortfarande stort när det gäller vårdskador, enligt flera forskare. Sjuksköterskan Annica Öhrn visade i sin avhandling förra året att få av de vårdskador man finner vid journalgranskningen finns med i avvikelsesystemen.