– Väntetiderna till cancerbehandling är oacceptabla, säger Lars Joakim Lundquist (M), landstingsråd i Stockholms läns landsting med ansvar för cancervården, i en kommentar till en artikel i Svenska Dagbladet i dag.

Vill pröva dansk modell 

Artikeln handlar om en man med spritt malignt melanom som fick vänta så länge på sin andra behandling att han avled 48 år gammal i augusti. Mer än 50 personer stod före i kön till cytostatikabehandling och då det blev mannens tur bedömde läkarna att behandlingen skulle vara för skadlig för honom.

Landstingsrådet ska nu kalla in hälso- och sjukvårdsdirektören till ett möte för att få reda på vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra situationen.

För att jämna ut de stora regionala skillnaderna i väntetiderna i cancervården vill Socialstyrelsen ta reda på om målnivåer för väntan, alltså fastställda gränser för antalet väntedagar, skulle kunna leda till att få bort de längsta väntetiderna och jämna ut de regionala skillnaderna. Det har fungerat i Danmark.

Väntan innebär oro och stress

– Oavsett om väntetiden har betydelse för patientens överlevnad eller inte så innebär väntan på utredning och eventuell behandling en stor oro och stress för patienten. Det går att få till mycket kortare väntetider och det är en viktig kvalitetsaspekt att också jämna ut sådana här skillnader, säger Lars-Erik Holm.

Den rapport Socialstyrelsen nu släpper visar att medianväntetiden till behandlingsstart i landet som helhet är en månad för alla former av cancer. För patienter med njurcancer, ändtarmscancer och huvud- och halscancer är medianväntetiden nära två månader.

Sju månader till behandling

För den vanligaste cancersjukdomen i Sverige, prostatacancer, är väntetiden från remissbeslut till behandlingsstart för patienter i medel- och högriskkategorin 140 dagar i Västra Götaland och 210 dagar i Stockholms län.

Den socialdemokratiska oppositionen i Stockholms län anser att det återkommande misslyckandet med att ge patienter behandling i tid beror på ett ersättningssystem som främst premierar nybesök i stället för hela patientens behandlingsväg från insjuknande till tillfrisknande.