Den slutsatsen drar sjuksköterskan Eva Boström som i dag disputerar på en avhandling om utmaningar i personcentrerad vård för diabetessjuksköterskor.

– De strävar efter närhet till patienter med typ 2-diabetes samtidigt som höga krav och många förväntningar gör det svårt att hinna med, vilket också medför en distans, säger hon.

Eva Boström har följt diabetessjuksköterskor i arbetet med patienter med diabetes typ 2. Efter att ha intervjuat, observerat och i en enkät frågat om deras professionella roll, har hon försökt fånga de utmaningar som de möter. De är många; sjuksköterskorna har en komplex roll och det personcentrerade arbetssättet är svårt att praktisera.

Stärker patientens egenvård

En del av avhandlingsarbetet är en intervention där diabetessjuksköterskan arbetade personcentrerat för att stärka och stödja patientens egenvård. I stället för att informera och råda patienten hur hen skulle göra, bjöd sjuksköterskan in till samtal och reflektion som utgick från patientens egen förståelse om sin sjukdom och det som var viktigt.

– Det fanns en ambivalens till att praktisera personcentrerad vård, där sjuksköterskorna bland annat angav tidsbrist som ett skäl. Samtidigt berikades och fördjupades relationen till patienterna och de såg möjligheten att arbeta personcentrerat. Det innebar att också de invanda rutinerna ibland sattes åt sidan, säger Eva Boström.

Kände sig uppgivna

Tidigare hade diabetessjuksköterskorna verkligen försökt vara patientens support, men kände sig uppgivna eftersom tiden inte räckte till för mer än rutinbesök och mottagning för nydiagnostiserade patienter. I och med interventionen fick sjuksköterskorna mer insikt i hur patienten verkligen hade det. Den gav dem också mandat att tala om allvaret i sjukdomen – vilket är nödvändigt för att kunna motivera livsstilsförändring.

– Fortsatt forskning om hur personcentrerat teamarbete kring de här patienterna fungerar skulle vara intressant. Personen själv, närstående, läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster och fotterapeuter, alla behöver synliggöras i diabetesvården, säger Eva Boström.

Avhandlingen Närhet och distans – utmaningar i personcentrerad vård för diabetessjuksköterskor i primärvården, försvaras vid Umeå universitet.