Myndigheten bygger slutsatsen om stort förtroende på att 98 procent av landets tvååringar är vaccinerade mot sjukdomar som difteri, kikhosta, polio, mässling och påssjuka.

Förändringar i attityderna till vaccinationer kan dock komma plötsligt. För att allmänhetens förtroende ska fortsätta att vara högt ska Socialstyrelsen därför tillsammans med Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket förbättra sin kommunikation om programmen.

Från och med i år är det regeringen som fattar beslut om vilka sjukdomar som ska ingå i de nationella vaccinationsprogrammen. Socialstyrelsen som förut gjorde det ska i stället följa programmen, föreslå förändringar om det behövs och lämna en lägesrapport till regeringen en gång om året.