Arbetsmiljön för dem som arbetar med ultraljudsundersökningar inom klinisk fysiologi och på kardiologkliniker är allt annat än bra. Påfrestande arbetsställningar och ensidiga rörelser ger upphov till smärta och värk i rygg, nacke, axlar och armar.

Totalt 290 kvinnliga biomedicinska analytiker vid 45 kliniker runt om i Sverige har deltagit i en undersökning av arbetsmiljön som gjorts av Arbets- och miljömedicin i Lund.

Mer än andra yrkesgrupper

  • Drygt hälften uppgav att de haft besvär från nacke och/eller axlar under de senaste sju dagarna. Det är en hög andel jämfört med andra yrkesgrupper.
  • Andelen som uppgav att de haft besvär från armbågar och/eller händer var 28 procent.
  • I den fördjupade undersökningen fick 22,5 procent en diagnos i nacke/axlar. Endast åtta procent fick en diagnos i armbåge/hand.
  • De tekniska undersökningarna visar att arbetsmomenten är mest påfrestande för underarmen.

Stress ger sämre arbetsmiljö

När det gäller den psykosociala arbetsmiljön var de positiva svaren i enkäten fler än de negativa. Kontakten med kolleger och patienter samt kompetensutveckling i arbetet angavs som positivt.

Men 40 procent tyckte att stress, hög arbetsbelastningen och liten personalstyrka inverkade negativt på arbetsmiljön.

Förslag på förbättringar

I undersökningen fick de biomedicinska analytikerna också ge förslag på förbättringar av arbetsmiljön. De flesta förslagen handlade om ergonomi, som bättre arbetsstolar, möjligheter att ställa in och anpassa utrustningen samt varierad arbetsställning. Andra förslag handlade om förändrad schemaläggning och mer arbetsrotation.

I en kommentar till rapporten bedömer Arbets- och miljömedicin att en hög överarmsvinkel och statisk belastning i underarmen verkar vara den största orsaken till de fysiska besvären som många berättar om. Att relativt få ändå fick en diagnos vid den kliniska undersökningen tolkar man som att många har besvär, men inte så allvarligt att det går att ställa en diagnos.