Det visar de första resultaten i en stor undersökning från Nationellt centrum för kvinnofrid.

En första rapport från undersökningen släpps i början av nästa år, men redan nu kan Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, visa siffror på deltagarnas utsatthet för sexuellt tvång i barndomen och dra en del slutsatser.

Flickor är mest utsatta för sexuellt våld i barndomen, det vill säga före arton års ålder. Det är ungefär lika vanligt med vuxna förövare som med jämnåriga. Erfarenheterna av att ha blivit utsatt är lika vanliga oavsett generation.

Tretton procent av kvinnorna och fyra procent av männen hade blivit påtvingade samlag eller försök till samlag innan de fyllt arton år. Tjugufem procent av kvinnorna och tio procent av männen hade före samma ålder utsatts för ofrivillig sexuell beröring, blivit tvingad att ta på någons kropp på ett sexuellt sätt, tvingad att posera naken eller liknande.

Den kombinerade webb- och postenkäten skickades till 10 000 kvinnor och lika många män, mellan 18 och 74 år och slumpmässigt utvalda. Drygt hälften svarade.

Det mycket omfattande materialet ska ligga till grund för flera forskningsprojekt om kvinnors och mäns erfarenheter av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld i barndom, tonår och vuxenliv, och om deras koppling till hälsa.