Andelen äldre och sköra personer med stora vårdbehov ökar. Många har flera sjukdomar och kontakter med flera olika vårdgivare, ofta utan någon samordning dem emellan, vilket ofta orsakar fler vårdkontakter än nödvändigt.

Sjuksköterskan Magnus Sandberg har i sitt avhandlingsarbete prövat case management för att ta reda på om metoden kan lösa en del av de problemen.

Färre läkarbesök och akutbesök

Studierna visade att de äldre personer som deltog var väldigt olika och att deras behov varierade.

Arbetssättet case management visade sig vara effektivt: antalet läkarbesök i öppenvården minskade liksom behovet av insatser från anhöriga. Belastningen på akutmottagningen minskade också; när de som ingick i case managementgruppen sökte vård på akutmottagningen blev de oftare inlagda, medan de personer som inte hade någon case manager ofta skickades hem.

Skillnaden kan förklaras med att när patienten har en stabil kontakt med en case manager innebär det kontinuitet och trygghet. Patienten fick besök minst en gång i månaden, fick förebyggande insatser och koordinering, och kunde söka sjukvård på rätt nivå.

Större studier behövs

Ekonomiskt sett kostar metoden lika mycket som traditionell vård. För att se eventuella skillnader i kostnad krävs större studier under längre tid. Magnus Sandberg kan dock konstatera att case management gjorde att tidigare okända problem och sjukdomar upptäcktes.

– Till exempel visade sig en person ha en cancersjukdom som inte tidigare var känd. Personen kunde nu få adekvat behandling, säger han.