Kronisk lymfatisk leukemi, KLL, är den vanligaste formen av blodcancer i västvärlden. Hälften av de som insjuknar är över 70 år och många har svårt att klara den intensiva behandling med cytostatika och tumörspecifika antikroppar som vanligen krävs.

Intensiv forskning pågår därför med att få fram alternativa och mer biverkningsfria behandlingar.

Mindre toxiskt

Bland annat har forskarna försökt att stimulera det egna immunförsvaret hos patienten genom att injicera så kallade vaccinceller som odlas fram från patientens eget blod. Fördelen med en sådan behandling är att den inte är lika toxisk och därför skulle passa bättre för äldre patienter.

Men de kliniska försök som gjorts med vaccinceller har hittills inte visat sig ha någon effekt på sjukdomen. Bland annat för att vaccincellerna inte först har "utbildats" på rätt sätt.

Vid avdelningen för klinisk kemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har biomedicinska analytikern Katarina Junevik studerat en alternativ vaccincell som verkar fungera mycket bättre än tidigare studerade vaccinceller.

Utbildat dem på rätt sätt

Vaccincellerna har hon fått fram genom att låta monocyter från patientens eget blod mogna ut till dendriter med en specifik förmåga att producera de cytokiner som behövs för att trigga i gång immunförsvaret vid just KLL. De har alltså i förväg "utbildats" för denna uppgift.

Hittills har alla försök gjorts i laboratoriemiljö.

– Det lär dröja innan vi kan prova just de här vaccincellerna på människa. Det kan ta något år innan vi har möjlighet att starta en klinisk studie på patienter, säger Katarina Junevik som hoppas att man i framtiden ska kunna behandla sjukdomen på flera sätt samtidigt och att fler äldre och sköra patienter ska kunna erbjudas behandling.

Disputerar på fredag

Katarina Junevik presenterar sina resultat i en avhandling som hon lägger fram fredagen den 29 september: Studies on therapeutic vaccination and immune evasion in chronic lymphocytic leukemia (se länk).