Som Vårdfokus berättade i våras rapporteras inte ens hälften av de ECT-behandlingar som genomförs i vården in till Socialstyrelsens patientregister.

Det beror till stor del på att flera olika yrkesgrupper i öppenpsykiatrin utför behandlingarna, till exempel sjuksköterskor och psykologer, men det är bara läkarna som har rapportskyldighet.

Följden blir att det är omöjligt att följa hur många som får behandling, till exempel om antalet ökar eller minskar.

Därför har regeringen nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om skyldigheten att rapportera åtgärder inom den psykiatriska vården till registret ska utökas med fler yrkesgrupper.

Dessutom ska Socialstyrelsen kartlägga eventuella brister i system och rutiner för inrapportering, analysera konsekvenserna om fler ska rapportera och visa hur de uppgifter som i så fall kommer in kan användas så att de verkligen kommer till nytta. Senast den första mars nästa år ska uppdraget redovisas.