Många med måttligt alkoholberoende söker aldrig hjälp, trots att de skulle kunna återta kontrollen över drickandet. Därför vill Socialstyrelsen öka tillgång till psykosociala behandlingsformer i primärvården och i företagshälsovården. Metoderna syftar till att förändra de beteenden som orsakar problem.

– Det finns bevisat effektiva metoder som vi nu prioriterar upp i de nationella riktlinjerna för att göra vården mer tillgänglig för det stora flertalet alkoholberoende. Endast en av fem som är beroende får vård i dag, säger Socialstyrelsens projektledare Maria Branting.

Metoden som prioriteras högst

Den metod som rankas högst heter MET och bygger på så kallade motiverande samtal i kombination med medicinska test och frågeformulär. Behandlingen kan erbjudas inom primärvård och företagshälsovård, eftersom den är mindre omfattande än andra psykosociala behandlingsformer och inte kräver psykoterapiutbildning.

– Det är viktigt att vården når fler eftersom dödligheten är fördubblad även vid måttligt alkoholberoende jämfört med den övriga befolkningen, säger Maria Branting.

Flera behandlingsalternativ

I Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas även kognitiv beteendeterapi, KBT, tolvstegsbehandling och community reinforcement approach, CRA, med kombinerade insatser för att stärka personens sociala situation.