Sjuksköterskan Lena Burström, hälso- och sjukvårdsstrateg i landstinget Västmanland, har i en av studierna i sitt avhandlingsarbete jämfört tre svenska akutmottagningar med olika triage-modeller:

  • Specialistläkare och ett team med sjuksköterskor och underläkare.
  • Sjuksköterska i första ledet följt av akutläkare.
  • Sjuksköterska följt av underläkare.

Fler stannade på akuten

Som mått på effektivitet mättes tiden från att patienten träffade läkaren till utskrivning från akuten eller inläggning. Väntetid påverkar både patienter och personal, såväl medicinskt som emotionellt.

  • För modellen med specialistläkare var mediantiden 158 minuter.
  • Med sjuksköterska följt av akutläkare var den 243 minuter.
  • Med sjuksköterska följt av underläkare 197 minuter.

Kortast väntetid var det alltså för modellen med specialistläkare.

Som en kvalitetsindikator mättes andelen patienter som lämnade mottagningen innan behandlingen var avslutad. För modellen sjuksköterska följd av underläkare gjorde 9,6 procent av patienterna det, mot 5,3 procent i modellen med sjuksköterska följd av akutläkare och endast 3,1 procent i modellen med specialistläkare.

Disputerar på fredag

Också när det gällde hur många patienter som återkom till akuten inom ett dygn var andelen signifikant lägre i modellen med specialistläkare: 1,0 procent jämför med 2,1 i modellen med akutläkare och 2,5 procent i modellen med underläkare.

Även med dödligheten inom sju dagar som kvalitetsmått var modellen med specialistläkare bäst med 0,8 procent mot 1,0 procent i de två andra modellerna.

Lena Burström försvarar sin avhandling Patient safety in the emergency department på Västmanlands sjukhus i Västerås på fredag.