Ett forskarteam vid Lunds universitets centrum för primärvårdsforskning har gjort en registerstudie på drygt 3,5 miljoner barn som föddes mellan åren 1973 och 2010. De vill se i vilken grad för tidig födsel påverkar risken att som vuxen drabbas av venös tromboembolism.

Det visar sig att barn födda före vecka 37 hade en högre risk att drabbas av blodpropp som vuxna. Ju tidigare barnet hade fötts, desto större var risken. För barn födda mellan vecka 22 och 27 ökade risken med 180 procent, jämfört med barn som hade fötts i tid.

Den absoluta risken var dock låg eftersom mycket få drabbades totalt sett, endast 0,2 procent av samtliga barn som ingick i studien fick en blodpropp efter 18 års ålder..

– Under studietiden har vården av för tidigt födda barn förbättrats, inte minst i Sverige, säger docent Bengt Zöller som lett studien.

Han understryker också att det övervägande flertalet för tidigt födda barn mår utmärkt i vuxen ålder.