Fokus för granskningen blir att undersöka orsakerna till bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och läkare och vad det går att göra åt den.

Problemen hopar sig

Hälso- och sjukvårdens problem att bemanna med rätt kompetens blir allt tydligare och märks genom "ökade kostnader för inhyrd personal, stängda avdelningar och i vissa fall allvarliga vårdskador", enligt Riksrevisionen skriver Dagens Medicin.

I en förstudie har Riksrevisionen identifierad fyra områden som tänkbara orsaker till kompetensbristen, områden som nu ska undersökas närmare:

  • Kunskapen om behoven av utbildad personal.
  • Om förmågan att utbilda tillräckligt många finns.
  • Varför nyutbildades kompetens inte motsvarar det vården efterfrågar.
  • Varför tillgängligheten till rätt kompetens inte är tillräckligt stor.

Klar nästa höst

Riksrevisionen ska också granska varför utländsk kompetens inte tillvaratas på ett effektivt sätt, skriver Dagens Medicin.

Riksrevisionens är en myndighet under Sveriges riksdag som har i uppgift att granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används. Granskningen av vårdens kompetensförsörjning ska vara klar i oktober 2015.