Läkemedelsverket har tagit fram ett informationsblad om rapportering av negativa händelser som inträffar med medicintekniska produkter och in vitro-diagnostiska produkter. Där påminns om vikten av att alltid anmäla felaktigheter när det gäller märkning, användning, analysresultat eller andra problem.

Målet är att rapporteringsrutinerna ska bli bättre från vårdgivarna till Läkemedelsverket och tillverkare.

Det är Läkemedelsverket, Inspektionen för vård och omsorg, Socialstyrelsen, Swedish Medtech och Swedish Labtech som gemensamt tagit fram det nya informationsbladet för att uppmärksamma vårdgivare om hur man rapporterar in negativa händelser och tillbud.