Resultatet i rapporten Öppna jämförelser 2013 – Vård och omsorg av äldre visar att antalet fallskador ökade med 1,7 procent jämfört med förra årets rapport. På kommunnivå varierar antalet fallskador per tusen invånare som är 80 år eller äldre mellan 33 och 80 fallskador. Statistiken gäller svåra fallskador som har krävt sjukhusvård.

– Kommunerna behöver analysera varför fallskadorna ökar trots att så många åtgärder har gjorts för att förebygga dem. Viktigt är också att titta närmare på varför kvinnor drabbas särskilt, säger Kalle Brandstedt, utredare vid Socialstyrelsen.

Skillnaden i de äldres förmåga att gå fyra månader efter en höftfraktur varierar också mycket mellan länen. Högst andel äldre med återställd gångförmåga har Västerbotten, Uppsala och Blekinge. Även när det gäller rehabilitering efter höftfrakturer anser Kalle Brandstedt att kommuner och landsting behöver analysera varför skillnaderna är så stora.

– En stor fördel med öppna jämförelser är att de kan användas för förbättringsarbete, säger han.