Anna Ehrenberg, sjuksköterska och professor i omvårdnad vid Högskolan i Dalarna, är en av nio forskare och läkare som på DN debatt i dag riktar skarp kritik mot hur äldre patienter tas om hand på landets akutmottagningar.

Många sköra äldre åker ut och in på akutmottagningar utan att få den helhetsbedömning som krävs, skriver artikelförfattarna.

De förespråkar i stället en modell som har granskats av SBU och som Vårdfokus skrivit om tidigare (se länk till höger).

Arbetssättet innebär att ett team med olika yrkeskompetenser – läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster – tillsammans bedömer den äldre patientens samlade behov och ansvarar för att planera och genomföra vårdinsatserna.

Det är hög tid att gå från ord till handling och anpassa den akuta vården till äldres behov, skriver artikelförfattarna. Men de pekar också på att styrsystemen måste förändras eftersom samarbetet mellan kommunal vård, primärvård och sjukhusvård i dag försvåras av ett "stuprörstänkande" där varje aktör värnar sin egen organisation och budget.