Fysisk träning med fokus på förbättrad balans är i dag den enda åtgärden som har vetenskapligt stöd för minskad fallrisk och färre frakturer. Det visar en ny rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.

Rapporten visar att risken för fall kan minskas genom individuellt anpassad vård med flera olika åtgärder som anpassning av hemmet, genomgång av läkemedel och fysisk träning.

I Sverige drabbas cirka 17 000 äldre per år av höftfrakturer och minst 1 500 dör till följd av fallolyckor. Det är därmed den i särklass vanligaste typen av olycksfall.

Rädslan för att ramla får också psykologiska konsekvenser, med mindre rörlighet och sämre livskvalitet som följd.

SBU-rapporten är en sammanfattning av en kunskapsöversikt gjord av Cochrane collaboration 2012.