Sjuksköterskan Anna Jervaeus har undersökt hälsorelaterad livskvalitet bland barn, ungdomar och unga vuxna som haft cancer i barndomen.

Hennes fokus har legat på självständighet och sexualitet, två områden som är särskilt viktiga för unga människor på väg ut i livet, men som tidigare forskning inte har studerat i någon större utsträckning.

Positivt kring sex

De ungas livskvalitet bedömdes både genom intervjuer, statistiska analyser och fokusgrupper on line.

I fokusgrupperna on line beskrev ungdomarna tankar  kring sexualitet och sexuella erfarenheter. Mestadels i positiva ordalag och deras problem och farhågor var oftast inte relaterade till cancererfarenheten.   

Majoriteten av dem som haft cancer i barndomen skattade sin hälsorelaterade livskvalitet som god. Deras grad av självständighet ökade också från tiden vid diagnos fram till ungefär fem år efter insjuknandet och var då högre än i jämförelsegrupperna. En mindre grupp bestående av unga vuxna och kvinnor skattade dock generellt sin hälsorelaterade livskvalitet lägre.

Begränsad kunskap

– Det är väl känt att cancerbehandlingen kan ge hälsoproblem av olika slag på längre sikt, därför är det viktigt att fortsätta följa de här unga människorna, säger Anna Jervaeus.

Hon tycker också att det är viktigt att fortsätta studera sexualitet och sexuella problem efter cancer i barndomen eftersom kunskapen inom området är begränsad. 

– Här kan sjuksköterskor spela en viktig roll, både i omvårdnadsarbetet och i forskningen, säger hon.

Anna Jervaeus försvarade sin avhandling Being young with a cancer experience: helath-related quality of life with special focus om independence and sexuality i slutet av maj.