Eva Wendel Rosberg, lagman i Malmö tingsrätt, har i uppdrag att se över olika sätt att göra det möjligt för ofrivilligt barnlösa att kunna bli föräldrar.

Nu är en del av hennes utredning klar och överlämnades i dag till regeringen. Går förslaget igenom blir det möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukvård.

Behandling av ensamstående kvinnor ska få utföras med donerade spermier och vid samma sjukvårdsinrättningar som får utföra motsvarande behandlingar av ett par. Det innebär också att en läkare ska pröva om det är lämpligt att en assisterad befruktning äger rum. En behandling får bara utföras om det kan antas att det blivande barnet kommer att växa upp under goda förhållanden.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015. Utredaren fortsätter nu arbetet med övriga delar av uppdraget, vilket bland annat innefattar frågor om surrogatmoderskap.