Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning och att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Den nya patientalgen ger patienten möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet.

Det innebär att landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas till att gälla patienter som omfattas av annat landstings ansvar för hälso- och sjukvård.

Patientlagen innebär även att informationsplikten gentemot patienten utvidgas och förtydligas.

Möjligheten för en patient att få en ny medicinsk bedömning kommer också utvidgas.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.