Vid förmaksflimmer, stroke och hjärtinfarkt är nyttan av blodförtunnande läkemedel minst lika stor hos äldre över 65 år som hos yngre.

Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. I rapporten granskas flera läkemedel som hämmar blodets levringsförmåga.

SBU konstaterar att det finns få studier på personer över 65 år och att det är än mer ovanligt med studier på äldre personer som tar olika typer av läkemedel samtidigt.

Därför understryker SBU att ansvarig läkare alltid ska väga in risker för blödning i varje enskilt fall, i synnerhet när det gäller warfarin eller nya typer av blodförtunnande medel.

Det behövs mer forskning om effekter och biverkningar av läkemedel på äldre, påpekar SBU och föreslår att framtida studier registrerar och analyserar nytta och risker mer noggrant.