Det framgår av Socialstyrelsens nya förslag till föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning på särskilda boenden.

De ska gälla på alla äldreboenden, oavsett om de boende är dementa eller inte. 

Vid inspektioner av demensboenden och särskilda boenden under 2010 och 2011 anmärkte Socialstyrelsen på att det allt för ofta är bemanningen och inte de äldres behov som styr vilken vård de äldre får.

Personal dygnet runt

Enligt förslaget ska all bemanning anpassas efter de äldres individuella behov och det ska finnas personal dygnet runt, från och med nästa år. Reglerna blir bindande.

– Det får inte längre vara så att svårt sjuka äldre lämnas ensamma under nätterna eller att personalens schema avgör om de äldre ska få komma ut eller inte, säger Sayran Khayati, jurist på Socialstyrelsen.

Myndigheten rekommenderar också att de som arbetar på äldreboenden ska ha minst gymnasiekompetens inom vård och omsorg om äldre.

Förra gången gick det inte igenom

När Socialstyrelsen sommaren 2012 lade fram ett förslag till nya tvingande regler för bemanningen på demensboenden möttes det av kritik från såväl arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, som enskilda kommuner.

Reglerna ansågs för byråkratiska och skulle leda till allt för stora kostnader för kommunerna. Tanken var att reglerna skulle börja gälla från 1 januari 2014. Men så blev det inte. Regeringen drog i sista stund tillbaka lagförslaget.

Socialstyreslens nya förslag till föreskrifter, som nu har gått ut på remiss, föreslås börja gälla från den 31 mars 2015.