Störst har minskningen varit i Västra Götalandsregionen, där antibiotikaförskrivningen minskade med 20 procent mellan 2010 och 2014.

Landstingen har haft i uppdrag att arbeta för större följsamhet till de behandlingsrekommendationer som finns, bland annat via lokala Stramagrupper och genom återkoppling till läkarna om deras personliga antibiotikaförskrivning.

Det har resulterat i att förskrivningen minskat i samtliga landsting, men det finns skillnader mellan olika delar av landet och mellan vårdcentraler.

Skillnaderna kopplas nästan alltid ihop med bemanningssituationen. Vårdcentraler med många temporärt inhyrda läkare har ofta en högre förskrivning.