Sedan 2005 har användningen av olämpliga läkemedel minskat med 41 procent bland äldre över 75 år, enligt Socialstyrelsen.

– Vi ser totalt en minskad användning av psykofarmaka hos äldre, med undantag för antidepressiva läkemedel. Framför allt ser vi en kraftig nedgång av antipsykotiska läkemedel. Användningen av dem har i det närmaste halverats, säger Johan Fastbom, utredare vid Socialstyrelsen. 

Används trots dåligt resultat

Ändå konstaterar Socialstyrelsen att antipsykotiska läkemedel används i äldrevården för att dämpa oro, rop och vandringar. Med klent eller inget resultat. Och trots biverkningar som passivitet, kognitiva störningar, parkinsonliknande symtom, effekter på känslolivet och sociala funktioner och ökad risk för stroke och förtida död hos äldre med demenssjukdom.

Socialstyrelsen har satt in flera åtgärder för att förbättra äldres läkemedelsanvändning. Bland annat infört skärpta föreskrifter om att läkemedelsgenomgångar ska erbjudas personer över 75 år som har fem eller fler läkemedel.

Lista på olämpliga läkemedel

För behandlingsansvariga har ett vägledande material och en lista över olämpliga läkemedel tagits fram.

Även om ansträngningarna har gett resultat behandlas äldre fortfarande med många läkemedel. Förra året använde var tionde person över 75 år tio eller fler läkemedel, visar Öppna jämförelser 2014.