Det visar en genomgång som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, gjort av en evidensbaserad sammanslagningsstudie från Chocraneinstitutet. 

De forskarrapporter som fanns med i Cochrainstudien visar inga statistiskt signifikanta skillnader i antalet trombofebiter, bakteriemier, lokala infektioner eller infiltrationer på patienter där venkatetern byttes endast vid behov, jämfört med om den byttes med regelbundna tidsintervall på mellan 72 och 96 timmar.

Det ska dock sägas att patienter som fick parenteral nutrition via perifer venkateter, pvk, inte inkluderades i Cochranerapporten.

SBU har räknat ut vilka ekonomiska vinster som skulle kunna göras om samtliga landsting och regionen som i dag byter pvk med regelbundna tidsintervall gick över till att bara byta katetern när det är nödvändigt av kliniska skäl. På ett år skulle det ge en besparing på cirka 3,7 miljoner kronor.